Team
Vladimir Pastukhov
CEO
Daniyal Kaplanov
Deputy CEO
Vadim Zakharov
Deputy CEO
Anton Podkuyko
Deputy CEO